Перевод: с китайского на все языки

正元

См. также в других словарях:

 • 元正 — 1.正月元日。 元旦。 語出《書‧舜典》: “月正元日, 舜 格於 文祖 。” 孔 傳: “月正, 正月;元日, 上日。” 《藝文類聚》卷七十引 漢 崔瑗 《三子釵銘》: “元正上日, 百福孔靈。” 《晉書‧王導傳》: “自後元正, 導 入, 帝猶為之興焉。” 唐 崔道融 《元日有題》詩: “十載元正酒, 相歡意轉深。” 2.善良正直。 《南齊書‧柳世隆傳》: “及總任方州, 民頌寬德, 翼教崇闥, 朝稱元正。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 元日 — 1.正月初一。 《書‧舜典》: “月正元日, 舜 格於 文祖 。” 孔 傳: “月正, 正月;元日, 上日也。” 《文選‧張衡<東京賦>》: “於是孟春元日, 群后旁戾。” 薛綜 注: “言諸侯正月一日從四方而至。” 宋 王得臣 《麈史‧占驗》: “江湖間人, 常於歲除汲江水秤, 與元日又秤, 重則大水。” 清 昭槤 《嘯亭雜錄‧李恭勤公》: “元日俗例, 上司屬員雖不接見, 亦必肩輿到門。” 2.吉日。 《呂氏春秋‧仲春》: “擇元日, 命人社。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — I zhèng ㄓㄥˋ 〔《廣韻》之盛切, 去勁, 章。 〕 1.當中;不偏。 《文選‧張衡〈東京賦〉》: “及至農祥晨正, 土膏脈起, 乘鑾輅而駕蒼龍, 介馭問以剡耜。” 薛綜 注: “農祥, 天駟, 即房星也。 晨時正中也。” 張銑 注: “房星正月中晨現南方, 農之祥候也。 是時土脈潤起, 可以耕也。” 2.直, 不彎曲。 《書‧說命上》: “惟木從繩則正。” 孔 傳: “言木以繩直。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 元日 — 拼音: yuan2 ri4 解释: 1. 元旦, 一年之第一日。 书经·舜典: “月正元日。 ”文选·张衡·东京赋: “于是孟春元日, 群后旁戾。 ”亦称为“元旦”。 2. 吉日。 礼记·月令: “择元日, 命民社。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • 元日 — 拼音:yuan2 ri4 1. 元旦, 一年之第一日。 書經·舜典: “月正元日。” 文選·張衡·東京賦: “於是孟春元日, 群后旁戾。” 亦稱為“元旦”。 2. 吉日。 禮記·月令: “擇元日, 命民社。” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 元豐改制 — (元丰改制, 元豐改制) 宋神宗元丰年间的官制改革。 宋初, 官称与实际职务脱离, 官称仅用以定其品级傣禄, 称寄禄官; 另有差遣, 方为实际职务。 故宋初设官, 名为沿袭唐制, 而三师、 三公不常置, 宰相不专任三省长官, 朝廷各机构皆无定员, 无专职, 三省、 六部、 二十四司虽有正官, 非有皇帝敕令, 并不主持本部门事务, 另由皇帝指派他官主管, 称为差遣。 致中书令、 侍中、 尚书令不参预政务, 六部尚书、 侍郎不管本部事务, 给事中不封驳, 中书舍人不起草诏令,… …   Chinese Collegiate Historical dictionary of bureaucratic ranks

 • 元丰改制 — (元丰改制, 元豐改制) 宋神宗元丰年间的官制改革。 宋初, 官称与实际职务脱离, 官称仅用以定其品级傣禄, 称寄禄官; 另有差遣, 方为实际职务。 故宋初设官, 名为沿袭唐制, 而三师、 三公不常置, 宰相不专任三省长官, 朝廷各机构皆无定员, 无专职, 三省、 六部、 二十四司虽有正官, 非有皇帝敕令, 并不主持本部门事务, 另由皇帝指派他官主管, 称为差遣。 致中书令、 侍中、 尚书令不参预政务, 六部尚书、 侍郎不管本部事务, 给事中不封驳, 中书舍人不起草诏令,… …   Chinese Collegiate Historical dictionary of bureaucratic ranks

 • 正議大夫 — (正议大夫, 正議大夫) 文散官名。 隋始置, 唐为文官第六阶, 正四品上。 宋*元丰改制用以代六部侍郎。 后定为文官第八阶。 金正四品上, 元升为正三品。 明正三品初授嘉议大夫, 升授通议大夫, 加授正议大夫, 清废。 * * * (正議大夫, 正议大夫) 文散官名。 隋始置, 唐為文官第六階, 正四品上。 宋*元豐改制用以代六部侍郎。 後定為文官第八階。 金正四品上, 元升為正三品。 明正三品初授嘉議大夫, 升授通議大夫, 加授正議大夫, 清廢。 …   Chinese Collegiate Historical dictionary of bureaucratic ranks

 • 正议大夫 — (正议大夫, 正議大夫) 文散官名。 隋始置, 唐为文官第六阶, 正四品上。 宋*元丰改制用以代六部侍郎。 后定为文官第八阶。 金正四品上, 元升为正三品。 明正三品初授嘉议大夫, 升授通议大夫, 加授正议大夫, 清废。 * * * (正議大夫, 正议大夫) 文散官名。 隋始置, 唐為文官第六階, 正四品上。 宋*元豐改制用以代六部侍郎。 後定為文官第八階。 金正四品上, 元升為正三品。 明正三品初授嘉議大夫, 升授通議大夫, 加授正議大夫, 清廢。 …   Chinese Collegiate Historical dictionary of bureaucratic ranks

 • 元始洞真決疑經 — (元始洞真決疑經, 元始洞真决疑经) 經書名。 一名《太上決疑經》。 其經與《元始天尊說玄微妙經》同卷。 本經作者及成書年代不詳。 唐《道門經法相承次序》和《一切道經音義妙門由起》均引有太上決疑經》, 可知該經成於隋唐以前。 經稱元始天尊與太上道君及十二億高真上聖集會, 天尊告諸大眾中有疑未了, 可隨意問難。 太極法師徐來勒、 天真皇人、 上相青童君等三人先後質疑, 天尊一一作答。 故名《決疑經》。 經中本文以問答的形式, 論述何以為正道、 正經、 正教、 初學道者修習正法之階梯、… …   Explanatory dictionary of Taoism

 • 元始洞真决疑经 — (元始洞真決疑經, 元始洞真决疑经) 經書名。 一名《太上決疑經》。 其經與《元始天尊說玄微妙經》同卷。 本經作者及成書年代不詳。 唐《道門經法相承次序》和《一切道經音義妙門由起》均引有太上決疑經》, 可知該經成於隋唐以前。 經稱元始天尊與太上道君及十二億高真上聖集會, 天尊告諸大眾中有疑未了, 可隨意問難。 太極法師徐來勒、 天真皇人、 上相青童君等三人先後質疑, 天尊一一作答。 故名《決疑經》。 經中本文以問答的形式, 論述何以為正道、 正經、 正教、 初學道者修習正法之階梯、… …   Explanatory dictionary of Taoism